Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66, tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA Gliwice
Przejdź do treści

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu

PZU w Gliwicach, Agencja


   Dla kogo?
   Produkt dedykowany dla:
    • osób prawnych,
    • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
    • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą.

   Korzyści
    • zwiększenie wiarygodności firmy zobowiązanej do złożenia zabezpieczenia jako partnera biznesowego (potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową),
    • spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia wykonania zobowiązania przy ograniczeniu lub wyłączeniu konieczności angażowania w tym celu własnych środków.


   Zakres i przedmiot ubezpieczenia
   Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty czynszu jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie zapłacił całości lub części wierzytelności o zapłatę czynszu.
    • za zniszczone ubrania.
Wróć do spisu treści