Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu - Agencja PZU Gliwice - tel. 32 307 14 66, tel. 883 910 040

Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA Gliwice
Przejdź do treści

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

PZU w Gliwicach, Agencja

   Dla kogo ?
   Produkt dedykowany dla:
    • osób prawnych,
    • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
    • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą,
    • w przypadku gwarancji zabezpieczających projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego również dla organizacji non-profit, których statut przewiduje prowadzenie działalności zgodnej z działalnością mającą na celu zrealizowanie opracowanego projektu. W szczególności na zlecenie: stowarzyszeń, fundacji, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, organów prowadzących szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty, szkół wyższych.

   Korzyści
    • zwiększenie wiarygodności firmy  realizującej kontrakt jako partnera biznesowego (potwierdza pozytywną ocenę sytuacji finansowej firmy przez niezależną instytucję finansową),
    • spełnienie wymogu Beneficjenta wymagającego zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
    • rozwój konkurencyjności podmiotu zlecającego udzielenie gwarancji osiągany m.in. dzięki ograniczeniu konieczności angażowania własnych środków.

   Zakres i przedmiot gwarancji
   Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązania określone w zabezpieczanej gwarancją umowie. Suma gwarancyjna wskazana w gwarancji najczęściej nie przekracza 10% wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie umowy zabezpieczanej gwarancją.Wróć do spisu treści